Category : Frekventistinen tilastotiede

Määritelmä Tilastollinen voima (eng. statistical power) kuvaa todennäköisyyttä havaita tilastollisesti merkitsevä tulos, jos tietyn suuruinen ero ryhmien välillä on todella olemassa. Tämä sopii myös arkijärkeen: hyvällä tutkimuksella kuuluisi olla jonkilainen mahdollisuus löytää se ilmiö, jota tutkimus pyrkii selvittämään olettaen, että ilmiö on olemassa. Tilastollinen voima, aineiston koko sekä oletetun ilmiön suuruus tai koko kuten esimerkiksi ..

Read more

Suositeltava lukeminen ennen tätä artikkelia Hypoteesin testaus – Fisher ja Neyman-Pearson Määritelmä Nollahypoteesin merkitsevyyden testaus (NHMT) on nykylääketieteessä keskeisin tilastotieteellinen menetelmä. NHMT:n keskiössä on p-arvon laskeminen. On tärkeä ymmärtää, että vaikka tutkija käyttäisi esimerkiksi logistisista regressiota analyysiä tutkimuksessaan, NHMT on keskeisessä osassa sitäkin. Selkein esimerkki ja yleisin tilanne NHMT:n käytölle on ryhmien keskiarvojen vertaaminen. Tätä ..

Read more

Frekventistisen tilastotieteen näkökulmasta on hyödyllistä ymmärtää kahden eri hypoteesi testauksen pääpiirteet – Fisherin ja Neyman-Pearsonin menetelmät. Nykyisin lähes universaalisesti käytetty tilastollinen menetelmä nollahypoteesin merkitsevyyden testaus on epälooginen yhdistelmä näitä kahta ja sen heikkouksien ymmärtäminen on oleellinen osa hyvää tilastollista päättelyä. Fisherin menetelmä Ronald Aylmer Fisher oli brittiläinen tilastotieteilijä, jota on pidetty modernin tilastotieteen pioneerinä ja ..

Read more