Category : Tilastollinen analyysi

Logistinen regressio on erittäin suosittu menetelmä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Logistinen regressio ei ole oma, erillinen menetelmänsä vaan se on lineaarisen regressiomallin erityistapaus. Logistisessa regressiossa päätemuuttujana eli mallinnettavana muuttujana on jokin binaarinen eli dikotominen muuttuja, kuten kuolema tai leikkauskomplikaatio. Se siis tarkoittaa, että muuttuja voi saada vain arvon 0 tai 1, ‘kyllä’ tai ‘ei’. Lähtömuuttujat voivat olla ..

Read more

Esimerkeissä hyödynnetään hyvin paljon R-ympäristössä käytettyä mtcars -aineistoa, joka sisältää teknisiä tietoja eri automalleista. Tarkastellaan ovatko käsivaihteiset autot nopeampia neljännesmailin matkalla ja onko niillä suurempi bensan kulutus maililla verrattuna automaattivaihteisiin. Tarkastelemme siis muuttujia qsec sekä mpg suhteessa muuttujaan am. SPSS Tarkastellaan ensin muuttujien qsec ja mpg otosjakaumia. Valitaan Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies. Siirretään ..

Read more

Johdanto Kahden jatkuvan muuttujan vertaaminen on yksi yleisimpiä tilastollisia analyysejä. Keskeinen mielenkiinto tällöin on selvittää ovatko ryhmät erilaisia mitattavan muuttujan suhteen. Yleensä kiinnostuksen kohteena on jokin ryhmien keskiluku (eng. central tendency), kuten keskiarvo, mediaani tai moodi. Esimerkkejä kahden jatkuvan muuttujan vertailusta ovat kahden tutkimusryhmän potilaiden iän vertaaminen tai esimerkiksi jonkin kyselykaavakkeeseen perustuvan pistemäärän vertaaminen eri ..

Read more