Category : Tilastollinen päättely

Johdanto Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvä tilastollinen päättely on perinteisesti nojannut hypoteesin testaukseen perustuviin menetelmiin. Tätä ei yleensä suoraan korosteta tilastotieteen opetuksessa tai tieteellisissä tutkimuksissa, vaan hypoteesin testaus on usein tietynlainen perusoletus käytettyjen menetelmien pohjana. Hypoteesin testaukseen liittyy kuitenkin tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät myös olennaisesti ns. tutkimushukkaan. Hypoteesin testaus ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen lähestymistapa aineiston tilastolliseen ..

Read more

Yleistä Kuten aikaisemmin mainittu, logistinen regressio on erittäin suosittu tilastotieteellinen menetelmä. Varsinkin ns. riskitekijätutkimuksessa logistinen regressio on lähes kultainen standardi, jos kyseessä ei ole elinaika- eli survival-analyysi. Elinaika-analyysissä on tärkeää päätetapahtuman lisäksi huomioida aika, joka kuluu päätetapahtuman ilmaantumiseen. Logistista regressiota käytettäessä on keskeistä miettiä, mihin koko tutkimuksella ja tutkimuskysymyksillä pyritään. Kuten minkä tahansa monimuuttujamallin kohdalla, ..

Read more

Erilaisten tutkimusasetelmien perusteiden ymmärtäminen on tärkeää niin tutkimuksen tekemisen kuin tutkimusten lukemisen osalta. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia tutkimusasetelmia sekä metodologisia periaatteita siitä näkökulmasta, mikä on varsinainen tutkimuskysymys. Onko hoito A tehokkaampi kuin hoito B? Onko hoitojen A ja B välillä eroa tehokkuudessa? Onko hoidosta A hyötyä verrattuna lumehoitoon? Tämä on yksi keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä lääketieteessä. ..

Read more

R SPSS Tulosten raportointi Tässä tapausesimerkissä pyrimme selvittämään, miten hyvin syöpäkuolleisuutta voidaan selittää väestön keskimääräisellä tulotasolla. Käytämme esimerkissä ilmaiseksi saatavilla olevaa aineistoa, jossa kuvataan syöpäkuolleisuutta sekä keskeisiä väestöllisiä muuttujia piirikunnittain Yhdysvalloissa. Aineisto on saatavilla osoitteesta: https://data.world/nrippner/ols-regression-challenge (vaatii kirjautumisen esimerkiksi Googlen, Twitterin, GitHubin tai Facebookin tunnuksilla). Aineisto sisältää 34 erilaista muuttujaa, joiden kuvaus löytyy ylläolevalta nettisivulta. ..

Read more

Tässä tapausesimerkissä pyrimme selvittämään, miten hyvin syöpäkuolleisuutta voidaan ennustaa saatavilla olevista väestötason muuttujista. Käytämme esimerkissä ilmaiseksi saatavilla olevaa aineistoa, jossa kuvataan syöpäkuolleisuutta sekä keskeisiä väestöllisiä muuttujia piirikunnittain Yhdysvalloissa. Aineisto on saatavilla osoitteesta: https://data.world/nrippner/ols-regression-challenge (vaatii kirjautumisen esimerkiksi Googlen, Twitterin, GitHubin tai Facebookin tunnuksilla). R – Siirry SPSS -esimerkkiin Aluksi lataamme aineiston R-ympäristöön komennolla read.csv(): Aineisto sisältää ..

Read more

Regressiokertoimien määrittäminen Regressiomallin kokonaisarviointi ja selitysaste Mallin virhe Regressiokertoimet Regressiodiagnostiikka Johdanto Lineaarinen regressio on kaikista selkein regressiomenetelmä. Se toimii eräänlaisena runkona monimutkaisemmille regressiomenetelmille, kuten yleiselle lineaariselle mallille. Jo tässä tässä vaiheessa lukijan on hyvä tiedostaa, että toinen erittäin yleinen regressiomenetelmä, logistinen regressio, on yleisen lineaarisen mallin erityistapaus eikä suinkaan oma erillinen menetelmänsä. Lineaarisen mallin pohjana ..

Read more

Johdanto Riskitekijä on jokaiselle lääkärille ja lääketieteen tutkijalle erittäin tuttu termi. Riskitekijöitä pyritään tunnistamaan ja niitä pyritään hoitamaan. Tutkimuksen näkökulmasta riskitekijä liittyy suoraan monimuuttumalleihin. Riskitekijöitä tutkitaan hyvin usein monimuuttujamalleilla. Monimuuttujamallissa on yksi tai useampi päätemuuttuja eli selitettävä (eng. dependent) muuttuja sekä yksi tai useampi lähtömuuttuja (eng. independent) eli selittävä muuttuja. Yleensä lähtömuuttujat rinnastetaan tutkittaviin riskitekijöihin. ..

Read more

Suositeltava lukeminen ennen tätä artikkelia Kahden jatkuvan muuttujan vertaaminen Kahden jatkuvan muuttujan vertaaminen – esimerkit t-testin tulosten raportointi Oletetaan, että tutkimuksessa verrataan kahden verenpainelääkkeen tehoa systoliseen verenpaineeseen. Menetelmäkappaleessa pitää kuvata selkeästi käytetyt menetelmät. “Jatkuvia muuttujia verrattiin t-testillä” ei ole oikea tapa kertoa menetelmistä. Käytetty testi pitää raportoida selkeästi, kuten “Jatkuvia muuttujia verrattiin Welchin t-testillä“. Lisäksi ..

Read more

Määritelmä Frekventistisen tilastotieteen keskeisiä työkaluja ovat p-arvo, luottamusväli sekä vaikutuskoko. Esimerkkejä vaikutuskoosta ovat keskiarvoerotus ja riskisuhde. p-arvosta on muodostunut vuosikymmenten aikana selkeästi käytetyin tilastollisen päättelyn työkalu vaikutuskoon ja luottamusvälin ovat jäädessä vähemmälle huomiolle. P-arvon tulkintaan liittyy runsaasti virhekäsityksiä. P-arvolla tarkoitetaan tilastollista merkitsevyyttä. Sen keksijänä pidetään Ronald Fisheria, joka käytti p-arvoa omassa hypoteesin testaus viitekehyksessään. Hän ..

Read more

Kahden eri ryhmän vertaaminen on yksi keskeisin osa hoitomenetelmien tai interventioiden tehon arviointia lääketieteellisessä tutkimuksessa. Vertailtavat muuttujat voivat olla jatkuvia tai kategorisia. Jatkuvia muuttujia vertaillaan useimmiten Studentin tai Welchin t-testillä. Yleinen tapa vertailla jatkuvia muuttujia on Mann-Whitneyn U-testi, joka on ns. parametriton testi. Tässä kappaleessa puhutaan vain parametrillisten testien käytöstä. Kategorisia muuttujia voidaan vertailla käyttämällä ..

Read more